سایه ئی روی سایه ئی خم شد در نهانگاه رازپرور شب نفسی روی گونه ئی لغزید بوسه ئی شعله زد میان دو لب ایک پرچھائیں دوسری پرچھائی پہ جھکی راز Continue Reading »